Aktualności

Ogłoszenie konkursowe:
Ogłaszamy konkurs na plakat nawiązujący do tematyki z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
11 listopada 1918 roku.
ORGANIZATORZY: p. Jarosław Jabłoński, p. Joanna Szarama.
Tematyka
Uczestnicy konkursu przygotują plakaty związane z Narodowym Świętem Niepodległości, które będą stanowiły efekt wizualny podczas obchodów tego święta w Zespole Szkół nr 4.
Cele konkursu:
• zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski.
• kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.
• kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni.
• ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.
REGULAMIN KONKURSU:
• Konkurs przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 klasy IV – VI PSP i I – III gimnazjum.
• Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną.
• Konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A2 lub A3 (technika i sposób wykonania prac dowolna).
• Do konkursu będą przyjmowane prace dostarczone wraz z danymi autora (imię i nazwisko autora pracy, klasa).
• Na konkurs należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie przez uczniów.
• Prace należy składać w terminie do 9 listopada 2016 roku do p. Jarosława Jabłońskiego lub p. Joanny Szaramy (prace można przekazać za pośrednictwem nauczycieli wychowawców).
• Spośród wszystkich prac powołane jury wybierze najlepsze, które będą stanowiły akcent wizualny obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
• Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora w II kategoriach:
I kategoria – klasy IV – VI PSP;
II kategoria – klasy I – III gimnazjum.
• Spośród wszystkich prac jury konkursu wybierze najlepszy plakat.
• Decyzja jury jest ostateczna.
• Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada br.
• Organizatorzy nie zwracają prac.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
• W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.

NAGRODY:
1. Organizatorzy finału decydują o ilości nagród.
2. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę cząstkową
„6” z historii.