„Ani ja dbam o pompę, ani o infuły;
Uczciwe wychowanie – to moje tytuły.”
Jan Kochanowski

Misja szkoły

Misją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w swojej pracy będzie:

 • Tworzyć społeczność działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości,
 • Kierować się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • Kształtować właściwą postawę moralną i obywatelską swoich uczniów,
 • Dążyć do pełnego rozwoju osobowości każdego ucznia,
 • Tworzyć bezpieczną i twórczą atmosferę procesu nauczania, rozpoznawać, zachęcać i rozwijać indywidualne uzdolnienia i umiejętności uczniów,
 • Rozbudzać chęci i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający całe życie,
 • Przygotować uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi,
 • Kształtować pozytywne podejście do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego,
 • Zacieśniać współpracę między szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • Aktywizować i integrować uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.

 

Sylwetka absolwenta

 • Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:
 • Umiał się uczyć i potrafił czerpać z tego przyjemność,
 • Był dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • Umiał racjonalnie gospodarować czasem,
 • Potrafił skutecznie komunikować się,
 • Umiał korzystać ze źródeł informacji,
 • Odznaczał się aktywnością, zaradnością, pomysłowością i uczciwością,
 • Potrafił współdziałać w grupie,
 • Był otwarty na potrzeby innych,
 • Znał swoje mocne i słabe strony oraz potrafił ocenić własne możliwości edukacyjne,
 • Cenił własne życie i zdrowie,
 • Dbał o środowisko,
 • Potrafił godnie reprezentować rodzinę, region i ojczyznę,
 • Umiał czynnie posługiwać się językiem obcym,
 • Był zmotywowany do dalszej edukacji i otwarty na wiedzę,
 • Posiadał zdolności organizacyjne i umiejętności planowania.