Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli  obowiązujące od 02.09.2020

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIE NR 3 – 2020/2021

DYREKTORA PSP9 z dn. 31.08.2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. JANA KOCHANOWSKIEGO

 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze procedury bezpieczeństwa na terenie PSP 9 w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników szkoły, rodziców, uczniów i dzieci uczęszczających do szkoły.
 2. Celem procedur jest:
 3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem ( COVID-19),
 4. otwarcie szkoły w okresie pandemii.
 5. Procedury są to działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, przy zachowaniu świadomości, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa w 100% nie da się wyeliminować ryzyka.
 • 2.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor ustala procedury wewnętrzne i dostosowuje je do obowiązujących w szkole wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-19
 4. Zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Wyposaża to pomieszczenie w co najmniej 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzi:
  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, rękawiczki ochronne.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Dopilnowuje, aby:
 • przy wejściach do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jego stosowania,
 • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyposażonych w dozowniki z mydłem antybakteryjnym oraz jednorazowe ręczniki wywieszono plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk,
 • zapewnić odpowiednią liczbę zamykanych, wyłożonych foliowym workiem i opisanych koszy na zużyte środki ochrony osobistej.

 

 • 3.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji zakresie stanu zdrowia.
  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu
  i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem, a następnie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 2. Przy wejściu do szkoły wszyscy pracownicy obowiązkowo dezynfekują dłonie.
 3. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania higieny rąk po każdym kontakcie z inna osobą, użyciu wspólnych przedmiotów lub sprzętu oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
 4. Zaleca się zasłanianie usta i nosa w trakcie przemieszczania się pracowników i korzystania
  z części wspólnych, np. korytarze.
 5. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić do specjalnie opisanych koszy.
 6. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania higieny rąk po każdym kontakcie z dziećmi, zanieczyszczonymi przedmiotami i powierzchniami oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
 7. Nauczyciele mają obowiązek:
 8. organizować zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć/ harmonogramem pracy, odnotowując pracę w dzienniku zajęć,
 9. wyjaśnić dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone,
 10. instruować, pokazywać techniki właściwego mycia rąk. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie i po powrocie z placu zabaw i boiska,
 11. unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu.
 12. wietrzyć sale, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 13. w przypadku konieczności bliższego kontaktu z uczniem ze względu na specyfikę zajęć lub przy wykonywaniu czynności pomocniczych w miarę możliwości stosować środki ochrony osobistej (przyłbica lub maseczka).
 14. Obowiązki pracowników obsługi i firmy świadczącej usługę sprzątania:
 15. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak, np. pluszowe zabawki, dywany, firanki,
 16. dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,

 1. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 2. po zajęciach sportowych czyszczą wykorzystywany sprzęt z użyciem detergentów,
 3. dodatkowo czuwają nad gruntownym sprzątaniem oraz dezynfekcją pomieszczeń
  w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 • 4.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami obowiązującymi w szkole podczas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 2. Przekazują wychowawcy/nauczycielowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 3. Przyprowadzają/wysyłają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej chorowało.
 5. Zapewniają uczniom indywidualną osłonę ust i nosa, z której dzieci będą korzystać podczas przerw (z wyjątkiem przerw spędzanych na świeżym powietrzu), przemieszczania się wewnątrz budynku oraz korzystania z szatni.
 6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
  z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, nieprzytulaniu się do innych osób, dzieci, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania (za pomocą łokcia).
 9. Dopilnowania stosowania przez dziecko właściwych standardów higienicznych w czystości osobistej i ubiorze.
 10. Zobowiązani są do natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 11. Zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły przypadku wystąpienia
  u niego niepokojących objawów chorobowych.

 

 • 5.

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Dorośli oraz uczniowie powyżej 6 roku życia wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Obowiązek ten dotyczy również wejścia do sal gimnastycznych i stołówki szkolnej.
 4. Wszyscy zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych.
 5. Do 11 września 2020 r. rodzic/prawny opiekun ucznia klasy 1 i oddziału przedszkolnego może przyprowadzić dziecko do sali lekcyjnej, mając zakryte usta i nos maseczką/przyłbicą
  i zachowując dystans społeczny. Po tym terminie rodzic/prawny opiekun przyprowadza dziecko przed wyznaczone wejście do budynku szkoły. Rodzic/opiekun prawny odprowadzający dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 7. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 9. Rodzic/prawny opiekun ucznia klasy II lub III może przyprowadzić dziecko wyłącznie przed wyznaczone wejście do budynku szkoły.
 10. Po zakończonych zajęciach rodzice oczekujący na swoje dzieci przed odpowiednim wejściem do szkoły zachowują odstęp, mają maseczki i nie wchodzą do budynku.
 11. W celu zachowania dystansu między uczniami i jak najmniejszego mieszania się grup uczniów uruchamia się dodatkowe wejścia do szkoły, którymi uczniowie wchodzą według ustalonego porządku.
 12. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz. 7.10 mogą wchodzić do budynku szkoły od godz. 6.50
  z wyłączeniem uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
 13. Uczniowie rozpoczynający lekcję zgodnie z planem w późniejszych godzinach mogą wchodzić do szkoły w czasie przerwy poprzedzającej zajęcia.
 14. Na terenie szkoły, w wyznaczonych obszarach, mogą przebywać osoby z zewnątrz, ale tylko
  w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 15. Szkoła zapewnia kontakt z opiekunami uczniów poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość, np. telefon, e- dziennik, pocztę elektroniczną.
 16. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a w części wspólnej obowiązkowe jest noszenie maseczek lub przyłbic.
 17. W salach nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty będące w bezpośrednim użyciu przez uczniów i nauczycieli, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (należy je usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp). Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 18. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Niewskazane jest wzajemne częstowanie się piciem i jedzeniem.
 20. Zakazuje się przynoszenia do szkoły przedmiotów innych niż przybory szkolne. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne ich czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).
 21. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną, w której będzie odbywała się większość lekcji dla danego oddziału (wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego, lekcje informatyki i lekcje języków obcych w przypadku klas, które dzielą się na grupy). Obowiązuje zasada: uczniowie pozostają w przydzielonych salach, nauczyciele przychodzą na lekcje do uczniów.
 22. W przypadku grup międzyklasowych, podczas zajęć odbywających się w sali gimnastycznej, nauczyciel zobowiązany jest do wyznaczenia odrębnego miejsca w sali dla każdej grupy
  i dopilnowania, aby członkowie danej grupy wykonywali ćwiczenia wyłącznie w wyznaczonym dla niej miejscu.
 23. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 24. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia sportowe należy prowadzić przede wszystkim na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury sportowej szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego pomiędzy nimi.
 25. Zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia sportowe w klasach 4-8 można prowadzić także na obiekcie sportowym MOSiR na Piaskach.
 26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 27. W przypadku grup międzyklasowych podczas zajęć języka angielskiego i informatyki, nauczyciel zobowiązany jest do wyznaczenia odrębnego miejsca w sali dla każdej grupy i dopilnowania, aby członkowie danej grupy przebywali wyłącznie w wyznaczonym dla niej miejscu.
 28. Zajęcia pozalekcyjne (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, zespoły wyrównawcze itp.) prowadzone są według tych samych zasad, które obowiązują na zajęciach lekcyjnych.
 29. Co najmniej jeden raz na godzinę nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych, a woźne szkolne do wietrzenia korytarzy.
 30. Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 31. Uczniowie, podczas przerw między lekcjami w miarę możliwości przebywają na wolnym powietrzu korzystając z boiska szkolnego oraz podwórka szkolnego pod opieką dyżurujących nauczycieli.
 32. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w pierwszej kolejności dla uczniów, których rodzice pracują i zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają
  z informacji zebranych od rodziców.
 33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji
 34. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 35. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
 36. Nauczyciele wraz z higienistką szkolną upowszechniają zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualne wytyczne, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 37. Personel stołówki szkolnej i pracownicy administracji, obsługi oraz firmy sprzątającej ograniczają do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 38. Nauczyciele upowszechniają i stosują zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 39. Nie planuje się żadnych form krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
 40. Nie planuje się organizowania żadnych imprez i uroczystości szkolnych w tradycyjnej formie
  z udziałem wszystkich uczniów. Preferowane są audycje okolicznościowe emitowane przez szkolny radiowęzeł.
 41. Nie planuje się żadnych konkursów o zasięgu szerszym niż szkolny.
 42. Wymienione wyżej zasady mogą ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego.
 • 6.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Nauczyciel bibliotekarz wyposażony będzie przez dyrektora szkoły w obowiązujące w PSP 9 środki ochrony osobistej (przyłbica, rękawiczki) i środki do dezynfekcji powierzchni. Zaleca się nauczycielowi bibliotekarzowi przebywanie w miejscu pracy w przyłbicy i w razie potrzeby zakładanie rękawiczek.
 2. Do biblioteki szkolnej uczniowie, nauczyciele, wchodzą pojedynczo. Oczekujący zachowują bezpieczną odległość między sobą.
 3. Korzystający z biblioteki odkładają książki do oddania na specjalnie przygotowanym stoliku oddzielającym nauczyciela bibliotekarza od interesantów.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni, na wyznaczone miejsce i oznakowane datą zwrotu. Przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia biblioteki często używanych.
 • 7.

ORGANIZACJA PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym w grupach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na czyszczeniu blatów stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzeniu pomieszczenia odbywa się po każdej grupie
 3. Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk wodą
  z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. W oddziale przedszkolnym i klasach
  1-3 wykonania tej czynności przez dzieci dopilnowuje nauczyciel.
 4. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 5. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 6. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C.
 • 8.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. W przypadku, gdy pracownik szkoły zauważy u dziecka objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych:
  1. bezzwłocznie powiadamia (np. telefonicznie) dyrektora szkoły,

wyznaczona przez dyrektora osoba wyznaczony pracownik ubrany w fartuch ochronny, rękawice, maskę, bezzwłocznie odizolowuje dziecko i umieszcza go izolatce. Dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując bezpieczną odległość odległości,

 1. sekretariat szkoły informuje rodzica o objawach zaobserwowanych u dziecka i konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły,
 2. rodzic zabiera dziecko, kontaktuje się z lekarzem celem oceny stanu zdrowia,
 3. o stanie zdrowia i decyzji lekarza rodzic informuje dyrektora szkoły i wychowawcę, z czym związane jest dalsze postępowanie,
 4. w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor stosuje się do zaleceń PSSE
  w Stalowej Woli oraz informuje o sytuacji telefonicznie Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu

Miasta w Stalowej Woli,

 1. w przypadku „zwykłej infekcji” dziecko nie przychodzi do szkoły do czasu wyzdrowienia,
  a sytuacja nie ma wpływu na sposób pracy szkoły.
 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych:
  1. zgłasza fakt telefonicznie dyrektorowi i opuszcza miejsce pracy,
  2. kontaktuje się z lekarzem celem oceny stanu zdrowia,
  3. o stanie zdrowia i decyzji lekarza informuje dyrektora szkoły, z czym związane jest dalsze postępowanie.
 2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie szkoły dyrektor zawiadamia PSSE w Stalowej Woli celem ustalenia ewentualnie dodatkowych procedur
  w związku z zaistniałym przypadkiem.
 3. Dyrektor informuje o sytuacji telefonicznie Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 • 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury obowiązują od dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9

Lucyna Żminda

 

 

Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli 

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

 

Pozostałe procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

Instytucje udzielające pomocy