W roku szkolnym 2023/2024 oddział przedszkolny pracuje od godziny 6.30 do godziny 16.00.

 

RAMOWY PLAN DNIA

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym.

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.45

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.45 – 10.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.30 – 11.15

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela na szkolnym placu zabaw lub poza terenem szkoły.

11.15 – 12.00

Obiad. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, utrwalanie nawyku kulturalnego
i estetycznego spożywania posiłków w grupie.

12.00 – 12.20

Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek dla dzieci.

12.20 – 13.00

Zajęcia umuzykalniające, zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe.

13.00 – 14.00

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

14.00 – 14.30

Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe.

14.30 – 16.00

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczne
i techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.