Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 –  2020/2021

Dyrektora PSP 9 z dn. 23.10.2020 r.

 

Zasady organizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli

związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z pandemią COVID-19,

w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Niniejszy regulamin, powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określa zasady i warunki kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

 

 1. Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli będą realizować zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w następujących formach:
 • tradycyjnego nauczania stacjonarnego (wariant A),
 • nauczania w trybie hybrydowym- mieszanym (wariant B),
 • kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia pracy szkoły (wariant C).
 1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu.
 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności dla klas 1-3 oraz klas 4-8 platforma e -podręczniki, pakiet Microsoft Office, Microsoft Teams, dziennik elektroniczny PSP 9, a w szczególnych przypadkach inne zaakceptowane przez dyrektora.
 3. Zadania związane z realizacją podstawy programowej i przyjętego programu dla poszczególnych przedmiotów będą realizowane poprzez lekcje on-line.
 4. Zajęcia on-line realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 5. Podczas nauki zdalnej jednostka lekcyjna trwa 45 minut lub 30 minut, a pozostałe 15 minut to praca własna uczniów i konsultacje indywidualne z nauczycielem.
 6. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych:
 • warunkiem korzystania ze zdalnego nauczania jest posiadanie statusu ucznia PSP 9 oraz adresu poczty elektronicznej
 • uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform, które nie mogą być przekazywane osobom trzecim,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 • należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
 • w trakcie zajęć edukacyjnych uczniowie powinni mieć włączoną kamerę
 • nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
 • należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 1. Zasady bezpiecznego prowadzenia przez nauczycieli bezpiecznych zajęć online w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych na sprzęcie szkolnym lub własnym są następujące:
 • nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanej platformy,
 • nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, w lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem
 • nauczyciel ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu
 • w systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub Facebooku szkoły.
 • należy korzystać z materiałów edukacyjnych pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 • kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu,
 • niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć,
 • pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie wewnątrzszkolnym.

 

 1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

 

 1. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

 1. Do kontaktu z uczniami i rodzicami należy używać modułu „wiadomości” oraz „kontakty z rodzicami” w dzienniku elektronicznym PSP 9.

 

 1. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

 

 1. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.

 

 1. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:
 • równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zapisywania z wyprzedzeniem zadań do samodzielnego wykonania przez uczniów w dzienniku elektronicznym w module „zadania domowe”
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć

 

 1. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 1. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 • przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,
 • formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,
 • o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 1. W trakcie pracy zdalnej:
 • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane za pomocą narzędzi wymienionych w punkcie 3 w porozumieniu z rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji,
 • zajęć rewalidacyjne są realizowane w porozumieniu z rodzicami za pomocą narzędzi wymienionych w punkcie 3,
 • informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania będą przekazywane na bieżąco,
 • za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,
 • wicedyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły,
 • uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów wychowawcy, pedagodzy, psycholog, nauczyciele prowadzący: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, rewalidację, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciele świetlicy i bibliotekarz ściśle współpracują z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami klas, świadczą rodzicom oraz uczniom pomoc w zakresie swoich obowiązków, służą wsparciem, a także określają terminy i sposób konsultacji dla uczniów i rodziców przy wykorzystaniu narzędzi wymienionych w punkcie 3 oraz wykonują zadania zlecone przez dyrektora.

 

 1. Praca zdalna może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

 

ZASADY PRACY NA LEKCJACH ONLINE DLA UCZNIÓW:

 

 1. Przed każdymi zajęciami należy wyłączyć wszystko, co znajduje się na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany to klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie wolno używać wulgarnego języka, wyśmiewać innych, krytykować i obrażać, podnosić na siebie głosu.
 3. Zawsze należy logować się swoim imieniem i nazwiskiem i mieć włączoną kamerę podczas trwania zajęć edukacyjnych.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.
 6. Głos na zajęciach należy zabierać według kolejności ustalonej przez nauczyciela prowadzącego lekcję lub poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Informować nauczyciela o wszystkich zaobserwowanych i niepokojących sprawach.
 8. Szanować czas swój i innych koncentrując się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.