Upublicznienie wyników autoewaluacji w zakresie działań zdrowotnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli.

 

Dnia 10 grudnia 2019 r. w naszej szkole miało miejsce upublicznienie wyników autoewaluacji w zakresie działań zdrowotnych. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9, gdzie zgromadzili się licznie przybyli zaproszeni goście.

Wśród przybyłych gości znaleźli się:

 pani doktor Barbara Wolny – Wojewódzki  Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim, członek zespołu ds. promocji zdrowia w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;

pani Halina Wołos – naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli;

MOSIR Stalowa Wola reprezentowali pan Andrzej Chmielewski i pan Adam Krotoszyński;

pan Paweł Ciołkosz – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli;

pan Mateusz Wiśniewski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – osiedle Charzewice;

pan Ryszard Naja- prezes Klubu Kolarskiego „Sokół” Stalowa Wola;

pan Jacek Figat – przedstawiciel Parafialnego Klubu Sportowego „San”;

pani Małgorzata Turek i pan Krzysztof Maciuch – zarząd stowarzyszenia „Rozwadowska 9”;

pani Beata Trybuła- przedstawicielka Muzeum Regionalnego;

pani Ewa Warchoł i pani Iwona Duszka – przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli;

pani Karolina Głogowska – przedstawicielka Miejskiego Zakładu Komunalnego;

pan Robert Grąz – właściciel Klubu Fitness Świat Formy w Rozwadowie;

przedstawiciele Rady Rodziców PSP 9: pani Anna Dąbrowska, pani Anita Wójtowicz, pan Andrzej Kochan;

pani Elżbieta Wójcik – pielęgniarka szkolna;

 

Największe osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia.

Największym osiągnięciem naszej szkoły jest wynik realizacji standardu III. Według badania w szkole skutecznie i efektywnie realizowana jest edukacja zdrowotna, co potwierdza najwyższa ocena punktowa  uzyskana w autowealuacji. W przeprowadzonych ankietach zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice podkreślili ważność edukacji zdrowotnej
w szkole. Nauczyciele wskazali, że tematy dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględniane są
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Systematycznie realizują tę edukację
w czasie godzin wychowawczych oraz podczas różnych przedmiotów szkolnych, w tym szczególnie na lekcjach przyrody, biologii zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Wiodącą rolę w realizacji edukacji zdrowotnej pełni wychowanie fizyczne. Proponowane przez nauczycieli formy edukacji zdrowotnej są atrakcyjne dla uczniów i rodziców, a także innych pracowników szkoły. Od wielu lat edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem profilaktyki (obecnie ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym), w ramach którego szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne.

Jesteśmy jedną z niewielu szkół promujących zdrowie w naszym mieście. Ze swoimi propozycjami i działaniami z zakresu promocji zdrowia, aktywności ruchowej i ekologii wychodzimy na zewnątrz szkoły, do środowiska lokalnego, w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta. Mamy w tym długoletnią tradycję. Długofalowa realizacja programu szkoły promującej zdrowie zaowocowała również pozyskaniem wsparcia wielu instytucji i stowarzyszeń, które chętnie z nami współpracują.
W organizowane przez nas projekty angażuje się cała społeczność szkolna i rodzice, czerpiąc z nich ogromną satysfakcję i zadowolenie. Przedsięwzięcia te spotykają się z życzliwością
i uznaniem środowiska lokalnego oraz inspirują inne placówki oświatowe do realizacji programu szkoły promującej zdrowie.

Szkoła realizuje szereg zadań, które pozwoliły na osiągnięcie sukcesu w zakresie promowania zdrowego stylu życia:

 1. Cyklicznie realizujemy programy i projekty dotyczące profilaktyki zdrowotnej
  i promocji zdrowia we współpracy z instytucjami zewnętrznymi np.:
 • Oddziałem SANEPiD-u: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Trzymaj formę”,
 • Poradnią psychologiczno – pedagogiczną: program „Niepełnosprawni są wśród nas”,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem: warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów,
 • Stowarzyszeniem „Dobro powraca”- cykl spotkań warsztatowych dotyczących propagowania zdrowego stylu życia dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. W ramach międzynarodowej współpracy szkół uczestniczymy w projektach
e-Twinning: „Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie”, „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”.

3. Systematycznie wdrażamy działania innowacyjne mające na celu kształtowanie sprawności fizycznej, umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, budowania właściwych relacji:

 •  Zajęcia rytmiczno – taneczne z elementami akrobatyki
 • Zajęcia piłki nożnej – „Piłka nożna bez tajemnic – Uczę się, gram, zwyciężam”
 • Zajęcia „W kręgu tekstów literackich”
 • Zajęcia ekologiczno – badawcze dla uczniów klas 1-3 „Mali przyrodnicy”
 • Artystyczna Dziewiątka – zajęcia realizowane we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 • Szkolne laboratorium fizyczno – komputerowe
 • Klub Filmowo- Językowy „S9”

4. Wdrażamy atrakcyjne formy zajęć takie, jak sekcja mażoretek i zajęcia piłki koszykowej
w ramach Centrum Sportu Młodzieżowego „Kuźnia Koszykówki”.

5. Od wielu lat tworzymy odziały sportowe z różnych dyscyplin: piłka koszykowa, piłka nożna, gimnastyka sportowa, lekkoatletyka.

6. Organizowane są warsztaty i zajęcia o tematyce zdrowotnej oraz spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin np: policjantami, strażakami, ratownikami medycznymi dla wszystkich grup społeczności szkolnej.

7. W każdym roku szkolnym do działań promujących zdrowie włącza się samorząd uczniowski organizując np.: Europejski Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień Misia – „Misiowy Łańcuch Przyjaźni”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, warsztaty przeprowadzone przez uczniów „Walka z hejtem”, „Dzień Ekoszaleństwa” (konkursy, quizy ekologiczne Kahoot), trening na przerwach między lekcjami „Podejmij wyzwanie – ćwiczyć każdy może”. Uczniowie dokumentują swoje działania filmując je i publikują na szkolnym kanale YouTube i Facebook’u.

8. Wśród pracowników szkoły panuje życzliwa i miła atmosfera. Tworzymy zgrany i dobrze działający zespół.

9. Szkoła jest organizatorem wielu imprez, pikników, uroczystości w środowisku lokalnym, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia.

10. Współpraca i relacje z rodzicami układają się bardzo dobrze. Rodzice są często inicjatorami i partnerami przy organizacji wielu przedsięwzięć szkolnych
i środowiskowych.

 

Pliki do pobrania: