Godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Jadwiga Mroczek

psycholog

8:00-12:00 11:00-15:00 7:10-12:10 7:10-12:10 10:00-14:00
Wiesława

Dubiel

pedagog

10:00-14:00 8:00-13:00 11:00-14:00 10:00-15:00 7:10-12:10

 

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką  
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłą szkołę, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci
 • problemy osobiste (prywatne problemy  są częstą przyczyną małego angażowania się dziecka w proces nauki ) 

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w analizie opinii i orzeczeń
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów

 

 

 

Nazywam się Jadwiga Mroczek i jestem psychologiem.

 

Zakres mojej pracy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do moich zadań należy min.:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Jako psycholog szkolny pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym kroczyć po drodze rzeczywistości szkolnej, pokonywać trudności i ograniczenia, wspieram, doradzam i inspiruję.

W swojej pracy gwarantuje dyskrecję, uwagę i życzliwe zajęcie się sprawą.

 

Podczas dyżuru nauczycielskiego zapraszam na konsultacje w godzinach od 16:30 do 17:30.

 

Zapraszam do kontaktu

Jadwiga Mroczek