Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

Niezgodności występujące na stronie internetowej www.psp9stw.pl:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej www.psp9stw.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Surowaniec, sekretariat@psp9stw.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 339 939.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek szkoły posiada główne wejście zlokalizowane od strony ulicy Rozwadowskiej. Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się hol łączący bezpośrednio wejście klatką schodową na piętro budynku Wejście główne do budynku szkoły nie powinno sprawić problemu osobom na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku szkoły znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze są wystarczająco szerokie, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Poszczególne piętra budynku szkoły nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek nie posiada odpowiednich dostosowań dla osób niepełnosprawnych np. pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie szkoły brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową na parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do sekretariatu szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego
ul. Rozwadowska 10, 37-464 Stalowa Wola

tel. +48 (15) 842 04 29