“Artystyczna Dziewiątka” –  autor Beata Kudelska (2019-2022)

Cel innowacji to :
Wszechstronny rozwój dziecka poprzez działalność plastyczną i literacką , dokonujący się na drodze wielostronnej aktywności dziecka przez dobór odpowiednich treści poznawczych oraz stosowanie metod pobudzających wyobraźnię  i zainteresowania plastyczne i literackie.

W ramach realizacji  innowacji przeprowadzane są  lekcje muzealne i warsztaty plastyczne  w Galerii Alfonsa Karpińskiego  w Stalowej Woli,  spotkania z literaturą i sztuką w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 3, zajęcia plastyczne w szkole,  konkursy plastyczne.

 

W roku szkolnym 2021/2022  kontynuowane są zajęcia artystyczne w klasie III b rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach innowacji “Artystyczna Dziewiątka”

Rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021

“Zajęcia rytmiczno – taneczne z elementami akrobatyki” – autor Małgorzata Turek (2019 – 2022)

Innowacja ma na celu szerzenie idei aktywnego spędzania czasu z wykorzystaniem muzyki, przyborów typowych i nietypowych, opanowanie umiejętności gimnastycznych, poznanie form fitness- aerobik, stretching, oprawa artystyczna uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, udział w konkursach, eksponowanie pomysłów nowatorskich

uczniów.

„Zabawy teatralne” – autor Joanna Lubera

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.

Innowacja pedagogiczna „Zabawy teatralne” zwraca uwagę na nową rolę, jaką tego rodzaju zajęcia mogą odegrać w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy dzieci mają różnego rodzaju wady wymowy, przeżywają emocje, z którymi nie potrafią sobie poradzić i zatracają swoją naturalną zdolność do kreatywności. Zajęcia teatralne dają możliwość realizowania celów terapeutycznych.

„Grunt to dobre wychowanie” – autor Anna Furtak (2020/2021)

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej świetlicy  szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Grunt to dobre wychowanie”. Dobre wychowanie, czyli poprawne zachowanie, ale też życzliwość do ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie negatywnych emocji powinny być nawykami  zakorzenionymi i wpajanymi od najmłodszych lat. Główną intencją działań innowacyjnych jest przybliżenie uczniom zasad dobrego zachowania, a także sprzyjanie wyrabianiu nawyków związanych z kindersztubą. W szczególności działania podjęte w ramach programu  posłużą  budowaniu  określonych nawyków kulturalnych u dzieci, co wpłynie na sprawniejsze funkcjonowanie ich w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Zajęcia w ramach innowacji dotyczą różnych sfer, m.in. kultury przy stole, sztuki dekorowania i nakrywania stołu, etykiety na co dzień, zachowania w miejscach publicznych, wyglądu zewnętrznego, kultury słowa.

 

 

,,Słowa i słufka” – autor Katarzyna Bałdos

 Innowacja pedagogiczna ,,Słowa i słufka” skierowana jest do wszystkich uczniów klasy II a.

Działania innowacyjne mają na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Niechęć do czytania i pisania oraz nagminne korzystanie przez uczniów z multimediów sprawiają, że nabycie tych umiejętności, jak również ich utrwalenie napotyka na wiele trudności.

Książka i jej czytanie postrzegane są jako coś bardzo nudnego i monotonnego.

Zajęcia czytelnicze mają więc przede wszystkim na celu rozbudzić zainteresowania literackie, pobudzić wyobraźnię, a także uwrażliwić na piękno słowa czytanego.

Coraz częściej obserwuje się zanikanie czujności ortograficznej w różnego rodzaju pracach pisemnych.

Cele innowacji są realizowane poprzez różnorodne gry i zabawy dydaktyczne. Stosowanie zróżnicowanych gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób.

Stosowane środki dydaktyczne, tj. wierszyki, zagadki, rebusy, kalambury, pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczają dziecku wielu bodźców. Sprzyjają wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie pracy z tekstem.