„Grunt to dobre wychowanie” – autor Anna Furtak

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej świetlicy  szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Grunt to dobre wychowanie”. Dobre wychowanie, czyli poprawne zachowanie, ale też życzliwość do ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie negatywnych emocji powinny być nawykami  zakorzenionymi i wpajanymi od najmłodszych lat. Główną intencją działań innowacyjnych jest przybliżenie uczniom zasad dobrego zachowania, a także sprzyjanie wyrabianiu nawyków związanych z kindersztubą. W szczególności działania podjęte w ramach programu  posłużą  budowaniu  określonych nawyków kulturalnych u dzieci, co wpłynie na sprawniejsze funkcjonowanie ich w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Zajęcia w ramach innowacji dotyczą różnych sfer, m.in. kultury przy stole, sztuki dekorowania i nakrywania stołu, etykiety na co dzień, zachowania w miejscach publicznych, wyglądu zewnętrznego, kultury słowa.

“Artystyczna Dziewiątka” autor -Beata Kudelska

Cel innowacji to wszechstronny rozwój dziecka poprzez działalność plastyczną i literacką , dokonujący się na drodze wielostronnej aktywności dziecka przez dobór odpowiednich treści poznawczych oraz stosowanie metod pobudzających wyobraźnię  i zainteresowania plastyczne i literackie.

W ramach realizacji  innowacji przeprowadzane są lekcje muzealne i warsztaty plastyczne  w Galerii Alfonsa Karpińskiego  w Stalowej Woli,  spotkania z literaturą i sztuką w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 3, zajęcia plastyczne w szkole,  konkursy plastyczne.

,,Słowa i słufka” – autor Katarzyna Bałdos

 Innowacja pedagogiczna ,,Słowa i słufka” skierowana jest do wszystkich uczniów klasy IIa.

Działania innowacyjne mają na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych w edukacji wczesnoszkolnej. Niechęć do czytania i pisania oraz nagminne korzystanie przez uczniów z multimediów sprawiają, że nabycie tych umiejętności, jak również ich utrwalenie napotyka na wiele trudności.

Książka i jej czytanie postrzegane są jako coś bardzo nudnego i monotonnego.

Zajęcia czytelnicze mają więc przede wszystkim na celu rozbudzić zainteresowania literackie, pobudzić wyobraźnię, a także uwrażliwić na piękno słowa czytanego.

Coraz częściej obserwuje się zanikanie czujności ortograficznej w różnego rodzaju pracach pisemnych.

Cele innowacji są realizowane poprzez różnorodne gry i zabawy dydaktyczne. Stosowanie zróżnicowanych gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób.

Stosowane środki dydaktyczne, tj. wierszyki, zagadki, rebusy, kalambury, pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczają dziecku wielu bodźców. Sprzyjają wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie pracy z tekstem.