„Ani ja dbam o pompę, ani o infuły;
Uczciwe wychowanie – to moje tytuły.”
Jan Kochanowski

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli na lata 2017-2022

 

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Tworzymy społeczność działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Chcemy kształtować postawę szacunku do zdobywania wiedzy, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Pragniemy uczyć i wychowywać zgodnie z tradycjami, a równocześnie
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki,  w atmosferze tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi.

Wizja szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli to szkoła:

 • przyjazna dziecku,
 • bezpieczna,
 • stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów,
 • Gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie,
 • kształtująca swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości oraz wartości chrześcijańskich, dziedzictwa historycznego i kulturowego,
 • tworząca warunki sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia,
 • umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia,
 • dbająca o harmonijny rozwój zdrowia całej społeczności szkolnej w czterech wymiarach: fizycznym, psychicznym i społecznym,
 • współpracująca ze środowiskiem lokalnym w oparciu o jego potrzeby i własne możliwości.

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

 • umiał się uczyć i potrafił czerpać z tego przyjemność
 • był dobrze przygotowany do nauki na dalszych etapach kształcenia
 • umiał racjonalnie gospodarować czasem
 • potrafił skutecznie komunikować się w każdej sytuacji
 • umiał czynnie posługiwać się językiem obcym
 • potrafił wykorzystać techniki informacyjne do własnej nauki
 • umiał korzystać ze źródeł informacji
 • odznaczał się aktywnością, zaradnością, pomysłowością i uczciwością
 • potrafił współdziałać w grupie
 • był otwarty na potrzeby innych
 • znał swoje mocne i słabe strony
 • potrafił godnie reprezentować rodzinę, region i ojczyznę

Priorytety naszego działania to:

 • Podnoszenie poziomu kształcenia, którego miarą jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • Nauka języków obcych
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej
 • Wdrażanie oceniania kształtującego w szkole
 • Praca metodami aktywnymi
 • Rozwijanie systemu odkrywania talentów w szkole
 • Promowanie zdrowia i podejmowanie działań zgodnie z założeniami „Szkoły promującej zdrowie”, uzyskanie certyfikatu przyjęcia szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Tworzenie atmosfery przyjaznej dla uczniów
 • Partnerstwo z rodzicami w działaniach szkoły

 

Cele koncepcji:

Kierunki i cele rozwoju placówki w latach 2017-2022 w poszczególnych dziedzinach i obszarach jej funkcjonowania:

 1. Podnoszenie jakości kształcenia
 • Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i stałe unowocześnianie procesu dydaktycznego
 • Realizacja projektów edukacyjnych
 • Wdrażanie systemu opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez wykorzystanie technologii IT oraz możliwości Internetu – założenie i eksploatacja platformy edukacyjnej dla uczniów
 • Promowanie sukcesów edukacyjnych, artystycznych i sportowych uczniów
 • Prowadzenie działalności innowacyjnej, tworzenie autorskich programów zajęć edukacyjnych i sportowych
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój talentów uczniów i pełne przygotowanie ich do odbioru różnych form kultury
 • Organizowanie różnorodnych szkolnych i cyklicznych międzyszkolnych konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych
 • Popularyzacja wiedzy i zachowań ekologicznych
 • Efektywne wykorzystywanie bazy dydaktycznej oraz funkcjonujących w szkole pracowni przedmiotowych
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o nauczanie poza jej murami, wycieczki do instytucji użyteczności publicznej
 • Współpraca z uczelniami wyższymi, muzeum, biblioteką publiczną działającymi na terenie miasta w zakresie wykorzystania ich kadry i bazy dydaktycznej do pracy
  z uczniami
 • Organizowanie konkursów we współpracy z uczelniami wyższymi z terenu Stalowej Woli oraz miejską biblioteką publiczną
 1. Opieka i wychowanie
 • Tworzenie w szkole życzliwej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu
 • Kultywowanie ceremoniału szkoły, tradycji narodowych i regionalnych, przygotowywanie okolicznościowych imprez szkolnych i środowiskowych
 • Podejmowanie działań mających na celu organizację uczniom czasu wolnego – koła zainteresowań, zajęcia ruchowe i sportowe
 • Rozwijanie działalności Samorządu Uczniowskiego jako reprezentacji społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią oraz przygotowanie do życia
  w demokratycznym społeczeństwie
 • Udział uczniów w życiu kulturalnym i sportowym miasta i regionu
 • Promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych, podejmowanie działań w ramach szkoły promującej zdrowie
 • Wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolnego od nałogów stylu życia
 • Poszerzanie oferty szkoły w zakresie aktywności ruchowej poprzez organizowanie imprez sportowych i zajęć we współpracy z klubami sportowym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Organizowanie zajęć adaptacyjnych dla uczniów klas pierwszych i kandydatów na uczniów
 • Integrowanie wszystkich podmiotów szkoły, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli podczas cyklicznej imprezy środowiskowej tzw. Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo
 • Zorganizowanie opieki nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych
  i żyjących w trudnej sytuacji materialnej
 • Realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych we współpracy
  z organizacjami i stowarzyszeniami
 • Kontynuowanie ścisłej i efektywnej współpracy z rodzicami, jako współgospodarzami szkoły we wszystkich obszarach jej działania

III. Zarządzanie szkołą

 • Kształtowanie partnerskiego i twórczego współdziałania jako podstawa nowoczesnego zarządzania
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy
 • Wprowadzanie innowacyjności w nauczaniu i wychowaniu oraz projektów w ramach funduszy zewnętrznych
 • Stałe polepszanie organizacji pracy w szkole, wzbogacanie bazy i jej optymalne wykorzystanie
 • Stałe doposażanie szkoły w sprzęt sportowy, a także nowoczesne środki dydaktyczne
 • Budowa zadaszonego parkingu rowerowego dla uczniów
 • Wykonanie klimatyzacji w salach edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykorzystywanie przez uczących tych samych kanałów komunikacyjnych, które są obecnie najbardziej naturalne dla uczniów tj. Internet, komputer, tablica interaktywna oraz platforma edukacyjna
 • Rozwój procesu komputeryzacji i informatyzacji szkoły, wzbogacenie pracowni
  o nowe oprogramowania edukacyjne
 • Dokonywanie bieżących remontów pomieszczeń szkolnych
 • Stałe polepszanie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami. Wspieranie inicjatyw rodziców dotyczących pozyskiwania środków finansowych np.: Pikniku Rodzinnego – „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo”
 • Założenie wspólnie z rodzicami „Stowarzyszenia Rozwadowska Dziewiątka” działającego w sferze edukacji, kultury, sportu, promującego tradycje oraz integracji społeczności lokalnej
 • Troska o wizerunek w środowisku lokalnym, budowanie tradycji szkoły
 • Realizacja cyklicznych i nowych projektów związanych z promocją zdrowia we współdziałaniu społeczności szkolnej, rodziców i społeczności lokalnej, zapewnienie możliwości w nich uczestnictwa wszystkim podmiotom
 • Promowanie osiągnięć placówki jako szkoły promującej zdrowie w lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły

 

IV Podsumowanie

Nasza szkoła jest placówką najstarszą w mieście, jednak dobrze rozwijającą się. Chcemy, aby nasze działania nastawione były w dalszym ciągu na zachowanie 200 – letniej tradycji,
 a równocześnie na dążenie do nowoczesności pod względem: metod nauczania, programów edukacyjnych, wyposażenia sal lekcyjnych, sposobów rozwiązywania problemów. Pragniemy rozwijać zainteresowania naszych uczniów w różnych dziedzinach życia. Najważniejsze dla nas jest stworzenie przyjaznej dziecku i otwartej na jego potrzeby atmosfery. Chcemy by uczeń rozwijał się na miarę swoich możliwości i czuł się u nas dobrze
i bezpiecznie.

Koncepcja Pracy Szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego przyjęta została do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2017 r.