PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA ROK 2020

pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cel ogólny:

podniesienie poziomu edukacji wśród dzieci pochodzenia romskiego, integrację społeczności polskiej i romskiej oraz postawy tolerancji dla innej kultury

 

Zadania realizowane w PSP 9

Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią w naszej szkole odbyły się różne działania związane promocją kultury romskiej. Niektóre z nich jednak musiały odbyć się w ścisłym reżimie sanitarnym oraz ograniczonym gronie uczestników.

 1. Działania integracyjno – edukacyjne

Dni Kultury Romskiej, w trakcie których zorganizowano:

 • wystawę „Romowie są wśród nas”, na której zaprezentowano historię, obyczaje i kulturę Romów, literaturę o Romach znajdującą się w szkolnej bibliotece oraz czasopisma romskie,
 • konkurs plastyczny p.t.”Romowie są wśród nas – tradycje i obyczaje”,
 • wydanie folderu ”Romowie” o historii i kulturze Romów opracowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły,
 • piknik rodzinny – spotkanie integracyjne połączone z występami artystycznymi, konkursami i poczęstunkiem.
 1. Świetlica integracyjno – profilaktyczna

W trakcie zajęć w świetlicy rozwijano umiejętności i aktywność poznawczą uczniów poprzez:

 • poszerzanie znajomości historii i kultury romskiej,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela,
 • korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni,
 • nabywanie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł informacji, pracę z komputerem i Internetem,
 • oglądanie wartościowych filmów fabularnych i dokumentalnych.

Wspólne uczestnictwo pozytywnie wpłynęło na integrację społeczności uczniowskiej, poznawanie kultury, obyczajowości i tradycji narodowych, rozwijanie umiejętności kluczowych.

Świetlicę doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne zwiększając tym samym jej atrakcyjności i efektywności działania.

 

 

Od 1 października 2020 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego programu Erasmus Plus pod nazwą ”CAŁY ŚWIAT JEST SCENĄ”. To już trzeci taki projekt, w którym uczestniczymy. Naszymi partnerami jest pięć szkół z następujących państw: Turcji, Portugalii, Rumunii, Macedonii Północnej oraz Włoch. Projekt obejmuje międzynarodową współpracę na rzecz wymiany dobrych praktyk. Działania ukierunkowane są głównie na podniesienie motywacji do uczenia się i nauczania języka angielskiego. Tematem przedsięwzięcia jest teatr i jego wykorzystanie w nauczaniu języków obcych, a co za tym idzie nabycie wielu innych umiejętności takich jak: komunikacja i praca w grupie, integracja różnych grup kulturowych, praca nad samooceną, pobudzenie ekspresji twórczej uczniów oraz podniesienie efektywności nauczania języka angielskiego wśród nauczycieli. W ramach programu planowane są spotkania online, szkolenia, zajęcia dydaktyczne oraz wyjazdy do szkół partnerskich.

Zakończenie projektu przewidziano na 30 września 2022 roku.

Koordynatorką zespołu jest nauczycielka języka angielskiego z naszej szkoły.

 

M.Turek i M. Pietrykowska

 

 

„Program edukacji dzieci romskich w PSP 9”

w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pod patronatem

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Cel:

podniesienie poziomu edukacji wśród dzieci pochodzenia romskiego, integrację społeczności polskiej i romskiej oraz postawy tolerancji dla innej kultury poprzez m. in. Uczestnictwo w organizowanych na terenie szkoły Dniach Kultury Romskiej (wystawy, konkursy plastyczne, literackie, prezentacje artystyczne).

Koordynator:

Wiesława Dubiel

 

„Szklanka mleka”

Program pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

 

 

Cel:

Uczniowie szkoły podstawowej objęci programem otrzymują codziennie mleko w szkole, wskutek czego kształtowane są wśród dzieci dobre nawyki żywieniowe, promowane jest mleko i wyroby mleczne.

Koordynator:

Renata Rzeszutek

 

 

“Owoce w szkole”

Program jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

 

Cel (zadania) projektu:

Głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych u dzieci klas I-III. Dzieci otrzymują w szkole bezpłatne warzywa i owoce.

Koordynator:

Renata Rzeszutek

 

„Program szkoły promującej zdrowie” Uzyskanie certyfikatu Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

we współpracy z Rejonowym Zespołem Wspierającym Szkoły Promujące Zdrowie

 

 

Cel:

Propagowanie zdrowia poprzez akcje, imprezy, zajęcia organizowane w szkole takie jak: przygotowanie i degustacja zdrowej żywności, spotkania z higienistką, zajęcia

dla przedszkolaków i występ na temat zdrowego stylu życia, wycieczki trasami ścieżek edukacyjnych np. Ciemny Kąt, plakaty, organizowanie w szkole obchodów Światowego Dnia Ziemi, Międzynarodowego Dnia Zdrowia.

Koordynator:

Renata Rzeszutek

Anna Dymowska

 

„Lepsza Szkoła” we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym

 

 

Cel:

Pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania matematyki oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. W ramach tego projekty prowadzony jest program „Sesja z Plusem”, dzięki któremu nauczyciel sprawdza wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, a także dzięki szczegółowym raportom porównuje wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.

Koordynator:

Anna Kawalec

 

„Matlandia” – program nauki matematyki online dla klas IV-VI szkoły podstawowej

program Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego finansowany ze środków UE

 

 

Cel:

Doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach.

Koordynator:

Anna Kawalec

 

„Szkolne Centrum Wolontariatu”

 

 

Cel:

Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach społecznych i charytatywnych:

– Góra Grosza

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

– Zbiórka żywności w ramach akcji „Podziel się posiłkiem”

– pomoc uczniów – wolontariuszy w opiece nad wychowankami Domu Dziecka – Ochronka

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 

 

Program funkcjonowania KLUBU MŁODZIEŻOWEGO „ISKRA” dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych

we współpracy z Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i wsparciu finansowanym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel:

W ramach programu opracowanego w szkole uczniowie biorą udział w spotkania z psychologiem, zajęciach tematycznych, wykonują różne prace artystyczne. Funkcjonowanie klubu pomaga w budowaniu udanych relacji z ludźmi, eliminowaniu zaburzeń zachowania, wdrażaniu do przestrzegania norm społecznych, promowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Koordynatorzy:

Cecylia Błażejowska

Izabela Bernat

 

„Szkolny Dzień Profilaktyki”

Cel:

Projekt realizowany jako cykliczne podsumowanie działań realizowanych w ciągu całego roku. Na część profilaktyczną składały się prezentacje multimedialne wydarzeń profilaktyczno-wychowawczych oraz scenki przygotowane przez uczniów ukazujące zagrożenia wypływające z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, komputera i telewizji zakończone panelem dyskusyjnym uczestników dnia.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

Izabela Bernat

 

 

„Narkotykom mówimy NIE” – program zapobiegania używaniu środków odurzających przez dzieci i młodzież, wsparcie finansowe Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

Cel:

Zajęcia profilaktyczne w klasach I-III gimnazjum i spotkania realizatorów programu z rodzicami.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – Program profilaktyki palenia tytoniu we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

Cel:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 

 

„Niepełnosprawni są wśród nas” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stalowej Woli

Cel:

Rozbudzanie tolerancji i nauka właściwej postawy wobec niepełnosprawnych – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 

 

„Odlot, ale dokąd?, „Dlaczego nie teraz?” we współpracy z Urząd Miasta w Stalowej Woli

Cel:

uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających oraz wczesnej inicjacji seksualnej.

Koordynator:

Cecylia Błażejowska

Wiesława Dubiel

 

 

„Żyj smacznie i zdrowo” akcją edukacyjną marki WINIARY prowadzoną we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności.

 

 

Cel:

Misją programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” jest nauka młodzieży zasad prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. W ramach projektu promuje się wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności.

Koordynator:

Anna Dymowska

 

Telling Stories – Cultural and Linguistic Diversity within Europe

(“Comenius”) ze wsparciem finansowym FRSE z Unii Europejskiej

 

 

 

Cel:

wymiana młodzieży w ramach wizyt partnerskich, które odbędą się w następujących krajach partnerskich: Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji, Turcji i w Polsce, dzielenie się kulturą krajów partnerskich, opowiadanie i odkrywanie regionalnych legend i historii lokalnych.

Koordynator:

Anna Głowińska

 

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

 

 

 

Cel:

uświadomienie uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej rozmaitych niebezpieczeństw (w domu, szkole, w drodze do szkoły, w czasie jazdy na rowerze) oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

Koordynator:

Małgorzata Rzepiela

 

 

Kampania „Tornister”

Cel:

wprowadzenie rozwiązań, które pomogą wyeliminować problem zbyt ciężkich plecaków oraz uświadomienie rodzicom, dzieciom i nauczycielom, jakie skutki niesie nieprawidłowe noszenie tornistra i nadmierne obciążanie kręgosłupa.

Koordynatorzy:

Anna Głowińska

Katarzyna Janusz

 

 

Ogólnopolska akcja Bezpieczne Wakacje 2016

 

Cel:

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Koordynator:

Elżbieta Korytkowska