REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W STALOWEJ WOLI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

 1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:
  • wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna
  • i popularnonaukowa);
  • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV);
  • korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela);
 3. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku.
  O godzinach otwarcia informuje wywieszka.
 4. Jednorazowo wypożyczyć można pięć książek
  na okres 1 miesiąca. Po tym terminie książkę należy zwrócić.
 5. Zbiory biblioteki są wspólna własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza,
  o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
 7. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i porządku.
 8. Czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego po wykorzystaniu należy odłożyć na to samo miejsce, z którego zostały wzięte lub oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Uczniowie, którzy nie zastosują się do punktu 4 regulaminu pozbawieni zostaną możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki.
 10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego ( w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).
 11. W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania roku szkolnego uczeń lub inny użytkownik biblioteki winien rozliczyć się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i podpisać kartę obiegową.

 

 

REGULAMIN

 komputer

INTERNETOWEGO  CENTRUM  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1.           Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

2.           Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

3.           Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

4.           Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.

5.           Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

6.           W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

7.          Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

8.           Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

9.   Dyskietka przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.

10.      Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.

11.       W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.

12.       Zabrania się:

 •       dokonywania jakichkolwiek napraw, samowolnego manipulowania sprzętem,
 •  Korzystania z centrum na przerwach między lekcjami do celów nie edukacyjnych, np.: gier,         wysyłania wiadomości tekstowych sms, foto -blogów  itp.
 •       instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np.  Gadu-Gadu itp.),
 •       wysyłania wiadomości tekstowych sms,
 •       kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
 •       korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
 •      korzystania ze stron internetowych upowszechniających przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

13.      Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

14. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

 

§1

 1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników
  i materiałów edukacyjnych oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika.
 2. Każdy rodzic i uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
  i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

 

§2

 1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się
  w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
 3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie PSP 9
  w Stalowej Woli
 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy.
 3. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 4. Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników szkolnych gromadzona jest w bibliotece szkolnej.
 5. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu zwrotu podręczników.
 6. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust.6, rozumie się
  w szczególności przejście ucznia do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi formami nauki lub wychowania oraz przejścia ucznia do oddziału zerowego w przedszkolu na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§3

 1. Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w §2 ust. 6, uczniowie za pośrednictwem wychowawcy pobierają z biblioteki szkolnej podręczniki.
 2. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik.
 3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

 

§4

 1. Uczeń jest obowiązany zwrócić podręcznik w stanie niezniszczonym pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania.
 2. Zabrania się:
 • wyrywania kartek z podręcznika,
 • robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itp.,
 • sklejania kartek podręcznika,
 • brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
 • nacinania kartek nożyczkami
 • wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.
 1. Czynności, o których mowa w ust.2, oznaczają uszkodzenie podręcznika.
 2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

 

§5

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
  w terminie rodzic ucznia jest obowiązany zwrócić odkupiony nowy podręcznik lub zapłacić za wartość podręcznika.
 2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły.

 

§ 6

 1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor szkoły.