INFORMCJA O OBIADACH

  • Zapisy na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk deklaracji znajdującej się w poniższym załączniku. Formularz należy złożyć do wychowawców świetlicy.
  • Miesięczna opłata za obiady naliczana jest za zjedzone obiady. Opłata wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) obejmuje koszt produktów użytych do przygotowania posiłków i wynosi 6,00 zł ( cena za 1 obiad)
  • Opłata miesięczna za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej stanowi iloczyn opłaty za posiłek i liczby dni w danym miesiącu, w którym są wydawane posiłki.
  • Płatności za obiady należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca. Np. za miesiąc wrzesień płatne jest do 10 października. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie wiąże się z natychmiastowym wykreśleniem dziecka z obiadów.
  • W przypadku nieobecności ucznia w szkole przysługuje zwrot kosztów za zgłoszenie nieobecności.
  • Zgłoszenia nieobecności należy dokonać do godz. 8:00 w świetlicy szkolnej lub  w sekretariacie szkoły pod nr tel. 15 842 04 29 wew. 27 lub 28.
  •  Podpisanie deklaracji wiąże się z całorocznym korzystaniem przez dziecko z obiadów. Rezygnację z obiadów należy zgłosić w świetlicy szkolnej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

 Wpłaty za obiady dokonujemy na konto szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli,

ul. Rozwadowska 10, 37-464  Stalowa Wola   

PKO BP 53 1020 4913 0000 9702 0117 6643

 

W tytule przelewu należy wpisać : opłata za obiady ( imię i nazwisko dziecka)  za miesiąc …

            

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Deklaracja zapisu na obiady w załączniku poniżej.

 

deklaracja-obiady-1 (1)