Szkoła Promująca Zdrowie

„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz.. „  /Jan Kochanowski/

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 – promująca zdrowie

Od 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli posiada Wojewódzki Certyfikat Zdrowia.

Pragniemy, aby nasza szkoła była  miejscem w którym ludzie uczą się pracują i bawią oraz miejscem gdzie cała społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej, przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia.

 

Koncepcja SzPZ

Zgodnie z koncepcją programu, Szkoła Promująca Zdrowie jest placówką, w której systematycznie i planowo tworzy się środowisko, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Tworzenie takiego środowiska odbywa się poprzez integrację wszystkich obszarów życia szkoły: uczniów, pracowników, rodziców, środowisko lokalne w ramach tzw. 4 Standardów Szkoły Promującej Zdrowie: 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej 
w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną:

-systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

-wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników szkoły w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

  •  Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcje pracy i rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano , że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
  • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca miedzy różnymi grupami społeczności szkolnej, szkoła i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
  • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowisko to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i  wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
  • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów i innymi osobami/grupami w najbliższej społeczności: współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
  • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami /placówkami medycznymi sprawującymi opieka zdrowotną nad uczniami W tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

 

 

 

 

 

Skład zespołu do spraw promocji zdrowia.

Skład zespołu: 

Przewodnicząca: Anna Dymowska

Katarzyna   Bałdos  Mucha

Ewa Brzozowska

Anna Głowińska

Dorota Pikuła

Małgorzata Szczoczarz

Renata  Rzeszutek

Małgorzata  Turek

Elżbieta Wójcik

 

Jak działamy:

Plan pracy zespołu zadaniowego do spraw promocji zdrowia – rok szkolny 2018/2019

 

Zadania Sposób i termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Opracowanie planu działania na bieżący rok szkolny. Spotkanie w zespole, wrzesień. p.A.Dymowska

p.M. Turek

p.M. Woszczyna

p.M. Szczoczarz

 

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” wrzesień p.A Dymowska

p.R. Rzeszutek

 

 

3. Umieszczanie informacji na stronie internetowej. Zamieszczanie  informacji i zdjęć    – na bieżąco. p. M. Turek

p.A. Głowińska

4.Umieszczanie informacji na tablicy dotyczącej promocji zdrowia. Czuwanie nad redagowaniem informacji – na bieżąco p.A.Dymowska

 

5. Organizowanie imprez związanych z promocją zdrowia. Akcja „Śniadanie daje moc”, „Europejski Dzień Śniadania”, „Dzień Zdrowia”. „Dzień Ziemi”- terminy wynikające z kalendarza p.R. Rzeszutek (klasy młodsze)

p.A.Dymowska

(współpraca wszystkich nauczycieli w zespole)

 

6. Projekty edukacyjne dotyczące zdrowia. Realizacja edukacyjnego projektu uczniowskiego w klasach III gimnazjum  – I i II półrocze roku szkolnego p.A.Dymowska (współpraca z nauczycielami opiekunami projektów)

 

7. Udział w projekcie e- twinnig – nawiązanie współpracy z innymi szkołami. Prowadzenie projektu – cały rok szkolny. p.M. Woszczyna

 

8. Angażowanie uczniów w zawody i rozgrywki sportowe. Udział uczniów w zawodach sportowych . p.M. Turek

(nauczyciele wych. fiz.)

9. Współpraca z placówką SANEPID. Realizacja programów – termin zależny od placówki p.R. Rzeszutek (klasy młodsze)

p.A.Dymowska (współpraca z wychowawcami klas)

 

 

Spotkania zespołu będą się odbywały raz w miesiącu, terminy zostaną ustalone w zależności od potrzeb. Sprawy aktualne będą omawiane na bieżąco.

                                                                                                                                  przewodnicząca zespołu: Anna Dymowska

 

Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego w roku szkolnym  2018/19

Zespół do spraw promocji zdrowia

  1. Realizacja zadań zawartych w planie zespołu na rok szkolny wraz z efektami działań.

W  roku szkolnym 2018/19 w ramach pracy zespołu zostały zrealizowane następujące

zadania:

– podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród społeczności szkolnej (warsztaty, spotkania)

– umieszczanie informacji o tematyce zdrowotnej na stronie internetowej.

– umieszczanie informacji o tematyce zdrowotnej na tablicy dotyczącej promocji zdrowia.

– realizacja projektów edukacyjnych dotyczących tematyki zdrowotnej.

– udział w projekcie e- twinnig.

– współpraca z placówką SANEPID w Stalowej Woli,  dotycząca realizacji programów o  tematyce zdrowotnej.

– organizowanie imprez i uroczystości związanych z promowaniem wśród uczniów zdrowego stylu życia.

 

2. Efekty:

W ramach realizacji powyżej wymienionych zadań w szkole,  zostały osiągnięte następujące efekty:

   – W I półroczu odbył się cykl spotkań z panem K. Mężyńskim dla uczniów i nauczycieli, dotyczących  problematyki prozdrowotnej.

– W trakcie roku szkolnego  odbywały się spotkania uczniów poszczególnych klas z przedstawicielami policji. Spotkania dotyczyły zasad zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet.

– W II półroczu uczniowie klas IV brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , prowadzonych przez przedstawicieli PCK

– Zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli dotyczące praktycznego udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników medycznych.

– Została zaktualizowana zakładka na stronie internetowej szkoły dotycząca promocji zdrowia oraz zostają dokonywane wpisy dotyczące działań w ramach promocji zdrowia.

– Została przeznaczona i zagospodarowana tablica, na której umieszczane są informacje dotyczące

promocji zdrowia.

– W klasach trzecich gimnazjum zostały zrealizowane  projekty edukacyjne dotyczące tematyki zdrowotnej.

 – Szkoła nawiązała współpracę z innymi szkołami w ramach projektu e-twinnig.

 –   W trakcie roku szkolnego 2018/19 realizowane były projekty we współpracy z placówką SANEPID w Stalowej Woli,   dotyczące realizacji programów o  tematyce zdrowotnej „Bieg po zdrowie” i „Trzymaj formę”.

– W roku szkolnym 2018/19 zorganizowane zostały Dni Zdrowia i Ekologii (3-5 kwietnia 2019r.), w trakcie których odbył się pokaz mody ekologicznej, konkursy i zabawy ekologiczne, wykonanie przez uczniów prac z odpadów, wspólne drugie śniadanie dla wszystkich uczniów szkoły i nauczycieli oraz aktywna przerwa dla całej społeczności szkolnej. W Dni Zdrowia i Ekologii wpisały się również działania organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, połączone z ogólnopolską kampanią pod hasłem „Dobrze Cię widzieć”.

 

                                                                                                                                                                                               Opracowała:  Anna Dymowska

 

 

 

Plan pracy zespołu zadaniowego do spraw promocji zdrowia – rok szkolny 2019/2020

 

Zadania Sposób i termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Opracowanie planu działania zespołu Spotkanie w zespole, wrzesień. p.A.Dymowska

p.M. Turek

p.M. Woszczyna

p.M. Szczoczarz

 

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” wrzesień p.A Dymowska

p.R. Rzeszutek

 

 

3. Umieszczanie informacji na stronie internetowej. Zamieszczanie  informacji i zdjęć    – na bieżąco. p.A Dymowska

 

 

4.Umieszczanie informacji na tablicy dotyczącej promocji zdrowia. Czuwanie nad redagowaniem informacji – na bieżąco p.A.Dymowska

 

5. Organizowanie imprez związanych z promocją zdrowia. Akcja „Śniadanie daje moc”, „Europejski Dzień Śniadania”, „Dzień Zdrowia”. „Dzień Ziemi”- terminy wynikające z kalendarza

 

p.R. Rzeszutek (klasy młodsze)

p.A.Dymowska

(współpraca wszystkich nauczycieli w zespole)

 

6. Projekty edukacyjne dotyczące zdrowia. Realizacja projektów uczniowskich dotyczących profilaktyki zdrowia p.A.Dymowska

p. E. Brzozowska

 

7. Udział w projekcie e- twinnig – nawiązanie współpracy z innymi szkołami. Prowadzanie projektu – cały rok szkolny. p. A.Głowińska
8. Angażowanie uczniów w zawody i rozgrywki sportowe. Udział uczniów w zawodach sportowych . p.M. Turek

(nauczyciele wych. fiz.)

9. Współpraca z placówką SANEPID. Realizacja programów – termin zależny od placówki p.R. Rzeszutek (klasy młodsze)

p.A.Dymowska (współpraca z wychowawcami klas)

 

 

Spotkania zespołu będą się odbywały raz w miesiącu, terminy zostaną ustalone w zależności od potrzeb. Sprawy aktualne będą omawiane na bieżąco.

                                                                                                                            przewodnicząca zespołu: Anna Dymowska

 

 

Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego w  roku szkolnym  2019/20

Zespół do spraw promocji zdrowia

 

  1. Realizacja zadań zawartych w planie zespołu na rok szkolny wraz z efektami działań.

W   roku szkolnym 2019/20 w ramach pracy zespołu zostały zrealizowane następujące

zadania:

– podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród społeczności szkolnej (warsztaty, spotkania)

– umieszczanie informacji o tematyce zdrowotnej na stronie internetowej.

– umieszczanie informacji o tematyce zdrowotnej na tablicy dotyczącej promocji zdrowia.

– udział w projekcie e- twinnig.

– współpraca z placówką SANEPID w Stalowej Woli,  dotycząca realizacji programów o  tematyce zdrowotnej.

– realizacja programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”,

– udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych dla nauczycieli w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

– organizowanie imprez i uroczystości związanych z promowaniem wśród uczniów zdrowego stylu życia.

– podejmowanie działań podsumowujących edukację  prozdrowotną w szkole, mających na celu przygotowanie autoewaluacji działań prozdrowotnych,

– przygotowanie dokumentacji wymaganej do ubiegania się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

2. Efekty:

W ramach realizacji powyżej wymienionych zadań w szkole,  zostały osiągnięte następujące efekty:

– Kontynuowany jest program „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”,

-Nauczyciele zespołu brali udział w warsztatach i szkoleniach dla Szkół Promujących Zdrowie, odbywających się w PCEN w Tarnobrzegu,

– Przygotowana została prezentacja dla rodziców dotycząca działań prozdrowotnych odbywających się w szkole,

–  W trakcie roku szkolnego  odbywały się spotkania uczniów poszczególnych klas z przedstawicielami policji. Spotkania dotyczyły zasad zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet.

– Aktualizowana była zakładka na stronie internetowej szkoły dotycząca promocji zdrowia oraz zostają dokonywane wpisy dotyczące działań w ramach promocji zdrowia.

– Aktualizowane były  informacje dotyczące promocji zdrowia na tablicy. –  Szkoła realizowała współpracę z innymi szkołami w ramach projektu e-twinnig.              (we współpracy z SU zrealizowano projekt „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”)

– Członkowie zespołu zaangażowali się  w przygotowania Międzyszkolnego Jesiennego Turnieju Ekologiczno – Zdrowotnego dla wychowanków świetlic.

– Przygotowane zostały prezentacje oraz w związku z uroczystością  upublicznienia wyników autoewaluacji działań zdrowotnych w szkole.

– Opracowana została dokumentacja wymagana do ubiegania się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

– Złożony został wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

– W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 został zrealizowany program „Dziel się uśmiechem”  w klasach 1-6 dotyczący problemu dbałości o zęby i higieny jamy ustnej (program powstał we współpracy PCK, firmy MARS Polska i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego) 

– Przeprowadzane były pogadanki dla uczniów wszystkich klas  prowadzone przez wychowawców oraz higienistkę szkolną na temat objawów, sposobów zarażania się i zapobiegania zarażeniu się  koronawirusem w związku z narastającą liczbą zachorowań na COVID-19, pogadanki obejmowały również instruktaż prawidłowego mycia rąk.

– Treści i zadania dotyczące promowania zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania realizowane były również w czasie nauki zdalnej: w ramach lekcji zdalnych z różnych przedmiotów oraz zajęć świetlicowych prowadzonych również w formie zdalnej.

– Wielu nauczycieli brało udział w konferencji on-line zorganizowanej w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie na temat: „Zdrowie dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń XXI wieku” zorganizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

                                                                                                                                   Opracowała:  Anna Dymowska